Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Vzdelávanie

Programy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Aktualizačné vzdelávanie:

Moderné nástroje v psychologickej diagnostike detí a mládeže: 
cieľová skupina: odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 05/2020 - 04/2022
 

Adaptačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov:
cieľová skupina: začínajúci odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 09/2020 - 07/2021
 

Aktualizačné vzdelávanie:

Vybrané problémy výchovného poradenstva v základných a stredných školách
cieľová skupina: výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ 
platnosť: 10/2020 - 10/2022