Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Vzdelávanie

Programy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Adaptačné vzdelávanie:

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE PRE ZAČÍNAJÚCICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV:

cieľová skupina: začínajúci odborní zamestnanci CPPPaP

platnosť: 06/2022 - 03/2023

 

Aktualizačné vzdelávanie:

Pedagogická diagnostika ako východisko aplikácie inovatívnych metód v pedagogickej praxi

cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci v materských školách

platnosť: školský rok 2021 - 22

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci v materských školách 

platnosť: školský rok 2021 - 22

Aktuálna školská legislatíva a jej aplikácia v správach z odborných diagnostických vyšetrení

cieľová skupina: odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: školský rok 2021-22
 

Obchodovanie s ľuďmi 

cieľová skupina: odborní zamestnanci škôl a školských zariadení 
platnosť: školský rok 2021-22

Moderné nástroje v psychologickej diagnostike detí a mládeže

cieľová skupina: odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 05/2020 - 04/2022
 

Adaptačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov:

cieľová skupina: začínajúci odborní zamestnanci CPPPaP
platnosť: 09/2020 - 07/2021