Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Pevnostný rad 14
945 01 Komárno
v zastúpení: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka CPPPaP
IČO: 42121451
DIČ: 2023065509
 
Dňa 27.02.2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil prevádzku elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ CPPPaP Komárno je povinné podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.