Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno (ďalej len CPPPaP Komárno)

Sídlo:  Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno

Štatutárny zástupca: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka

 

CPPPaP Komárno je verejným obstarávateľom podľa § 7  ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.

Zverejnenie zadávania zákazky

Výzvy na predkladanie ponúk

 

Súhrnné správy

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami § 117 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 5 000,- EUR.

2. štvrťrok 2017

1. štvrťrok 2017

4. štvrťrok 2016

3. štvrťrok 2016

2. štvrťrok 2016 (od 18.4.2016)

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z: z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami rovnakými alebo vyššími ako 1000,- Eur

2. štvrťrok 2016 (do 17.4.2016)

1. štvrťrok 2016

4. štvrťrok 2015

3. štvrťrok  2015

2. štvrťrok 2015

1. štvrťrok 2015

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami rovnakými alebo vyššími ako 1000,- Eur

4. štvrťrok 2014

3. štvrťrok 2014

2. štvrťrok 2014

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,- Eur

1. štvrťrok 2014

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000,- Eur

4. štvrťrok 2013

3. štvrťrok 2013

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o VO)

2. štvrťrok 2013

1. štvrťrok 2013