Školský rok 2012/2013

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencii  v Komárne ( ďalej len CPPPaP ) je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré realizuje svoju činnosť prevažne na požiadanie  školských a predškolských zariadení, ako i rodičovskej verejnosti patriacich do jeho územnej pôsobnosti.  Na požiadanie centrum spolupracuje aj so školami s vyučovacím jazykom maďarským z okresu Nové Zámky.

    CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu  starostlivosť deťom a žiakom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

    V zmysle vyhlášky MŠ SR 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a podľa § 132 a § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  CPPPaP poskytuje služby deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelanie, deťom od prijatia na predprimárne vzdelanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, zákonným zástupcom detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom škôl. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby a vykonáva preventívno-výchovné, odborno-preventívne a metodicko-odborné činnosti.

    CPPPaP  vo svojej činnosti vychádzal   zo štatútu CPPPaP, z plánu práce na školský rok 2012/2013, z POP pre školský rok 2012 /2013,  a rešpektuje  všetky legislatívne normy súvisiace s charakterom jeho činnosti.

    CPPPaP  Komárno  je štátna rozpočtová organizácia  od 01. 07. 2010 s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene od  01. 07. 2010 a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  Štatutárnym zástupcom je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v plnom rozsahu.  Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ,  Okresný úrad Nitra - prednosta okresného úradu Nitra.

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9 / 2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodického usmernenie MŠ SR č. 10 / 2006  - R z 25. 5. 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 3. Plánu práce Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne na školský rok 2012 /2013

 

Obsah:

 1. Základné identifikačné údaje
 2. Údaje o počte klientov
 3. Údaje o zamestnancoch
 4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 5. Údaje o aktivitách poradenského zariadenia
 6. Údaje o projektoch do ktorých je zariadenie zapojené
 7. Priestorové a materiálno–technické podmienky zariadenia
 8. Cieľ, ktorý si určilo centrum v koncepčnom zámere rozvoja na školský rok
 9. Oblasti v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky.
 10. Prílohy

 

1. Základné identifikačné údaje o zariadení (§ 2 ods.1 písm. a)

 

Názov zariadenia: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

                              Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno

Tel. číslo:               035 – 7731 408                             IČO: 42121451

Tel. číslo - fax:       035 -  7732 663                         e mail: cppp.kn@gmail.com

 

Údaje o zriaďovateľovi: Okresný úrad Nitra

                                      Štefánikova trieda 69

                                      949 01 Nitra

 

Riaditeľka: Mgr. Marta Matusová, psychológ 

Zástupca:  PhDr. Mária Sudorová, psychológ

 

2. Údaje o počte klientov

 

    Školské zariadenia, ktorým CPPPaP poskytuje svoje služby a kvantitatívne vyjadrenie štruktúry klientely CPPPaP v školskom roku 2012/13: (Spracované na základe informácií zverejnených na www stránke ÚIPŠ Bratislava)

Školské zariadenie Počet zariadení Počet potenciálnej klientely
Materská škola 55 2 323 detí
Základná škola 46 6 982 žiakov
Gymnázium 4 932 žiakov
Stredná odborná škola 7 2 196 žiakov
SPOLU 112 12 433 žiakov

 

    Potenciálna klientela vo vzťahu k personálnemu obsadeniu CPPPaP

 • aktuálny stav:  3 108 potenciálnych klientov / na 1 psychológa
 • odporúčanie:   1 200 potenciálnych klientov / na 1 psychológa
 • aktuálny stav:  4 144 potenciálnych klientov / na 1 špeciálneho pedagóga
 • odporúčanie:   2 500 potenciálnych klientov / na 1 špeciálneho pedagóga

 

3. Údaje o zamestnancoch zariadenia (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

    V zariadení pracuje 10 zamestnancov, z toho je osem (8) odborných zamestnancov. Rozloženie odbornosti - päť (5) psychológov vrátane riaditeľa, traja (3) špeciálny pedagógovia. Zariadenie má jedného (1) sociálno-administratívneho zamestnanca a jednu (1) upratovačku.

    V tomto školskom roku pracoval na znížený pracovný úväzok (80 %) jeden odborný zamestnanec- psychológ. Ostatní odborní zamestnanci majú 100 % úväzky.

    Na čiastočný úväzok (30%) je zamestnaný aj jeden nepedagogický - neodborný zamestnanec - upratovačka zariadenia.

Odborní zamestnanci:

 1. Mgr. Marta Matusová - Filozofická fakulta UK Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie, špecializácia, pedagogicko-poradenská psychológia
 2. PhDr. Mária Sudorová - Filozofická fakulta UK Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie, špecializácia, pedagogicko-poradenská psychológia
 3. Mgr. Jolana Kállayová - Filozofická fakulta UK Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie,špecializácia, pedagogicko-poradenská psychológia
 4. Mgr. Irena Korimová - Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity, jedno odborové štúdium psychológie, špecializácia - klinická psychológia
 5. PhDr. Katarína Uhrinová - Filozofická fakulta UK Bratislava, jedno odborové štúdium psychológie, špecializácia - klinická psychológia
 6. PaedDr. Anna Fehérová - Ped. Fakulta UK Bratislava, katedra špeciálnej pedagogiky, špecializácia, vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť
 7. Mgr.  Helena Vicianová - Ped..Fakulta UK Bratislava, predškolská pedagogika, špecializácia, špeciálna pedagogika pre deti predškolského veku
 8. Mgr. Darina Ježová - UKF v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špeciálna pedagogika - Špeciálna pedagogika v špecializácií Poradenstvo

Administratívny zamestnanec:

 1. Oľga Olvecká - stredná odborná škola s maturitou

Upratovačka:

 1. Johana Mácsiková - stredná odborná škola

    Jeden zamestnanec nášho centra nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. V ďalšom období si zamestnanec doplní svoju kvalifikáciu.

 

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (§ 2 ods. 1 písm. h)

 

    Zamestnanci centra v tomto školskom roku, sa mohli zúčastniť ešte menšieho počtu odborných seminárov a konferencií  v porovnaní s minulým školským rokom z dôvodu nedostatkov finančných prostriedkov. Boli to jedno a dvojdňové vzdelávacie aktivity, ktoré sme  si vyberali v prípade, že sme museli hradiť iba cestovné, a účastnícke poplatky boli minimálne. Boli to nasledovné vzdelávacie aktivity:

 • dvojdňová celoslovenská porada riaditeľov CPPPaP v Piešťanoch zúčastnil sa jeden  zamestnanec, riaditeľka centra,
 • seminár s medzinárodnou účasťou v Bratislave organizované VÚDPaP Bratislava o skúsenostiach s technikou "Barvově- slovních asociací" (BSA) zúčastnili sa dvaja odborní zamestnanci - psychológovia,
 • seminár pre  špeciálnych pedagógov predškolského veku "Naučme sa..." zamerané na rozvoj prosociálného správania detí predškolského veku, organizované Osvetovým  centrom  Komárno, zúčastnil sa jeden  zamestnanec - špeciálny pedagóg´g pre deti predškolského veku,
 • seminár pre odborných zamestnancov v Bratislave na tému  "Neurofyziologické poruchy učenia, správania a porúch koncentrácie" organizované AVARE Bratislava, zúčastnil sa jeden odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg,
 • účasť na  " Medzinárodnom študentskom veľtrhu " v Bratislave, nové informácie o možnostiach štúdia na VŠ, potrebné pri profesijnej orientácií a voľbe povolania študentov SŠ, zúčastnil sa jeden odborný zamestnanec - psychológ,
 • metodicko-odborné semináre a porady  organizované CPPPaP Nitra sa zúčastnila riaditeľka zariadenia, v tomto školskom roku to boli štyri stretnutia,
 • pracovné stretnutia metodicko-odborného charakteru organizované Okresným úradom Nitra - odbor školstva, boli dve stretnutia, zúčastnil sa na nich riaditeľ zariadenia,
 • interné vzdelávacie aktivity - pracovné porady v mesačných intervaloch, zamerané na aktuálne úlohy, problémy zariadenia a zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov.

    V rámci celoživotného vzdelávania celý rok prebieha priebežné nadobúdanie nových poznatkov  samovzdelávaním. Odborní zamestnanci plne využívajú internú knižnicu centra. Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje odborným zamestnancom získanie nových vedomostí, zručností, s cieľom udržiavať, zdokonaľovať a dopĺňať potrebné kompetencie na výkon odbornej činnosti.

    Kreditového vzdelávania sa zúčastnil jeden odborný zamestnanec :

 • absolvoval aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom "Ako nevyhorieť ?" v rozsahu 20 hodín a získal 7 kreditov.

    Jeden zamestnanec ukončil dvojročné vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom odbore Špeciálna pedagogika v študijnom programe Špeciálna pedagogika v špecializácií Poradenstvo.

 

5. Údaje o aktivitách a prezentácií zariadenia na verejnosti (§ 2 ods. 1písm. i) 

 

    Odborní zamestnanci v našom zariadení pracujú s klientelou podľa  obvodov, „Rozdelenie základných škôl na obvody“ (viď tabuľku) čo sa nám na základe skúseností z predchádzajúcich rokov osvedčilo.

    Základné školy sa môžu na tohto odborníka priamo obrátiť s požiadavkami na realizáciu psychologických, a špeciálno-pedagogických vyšetrení ako i riešení problémov v oblasti psychologického poradenstva či prevencie.

    Základné školy „svojich odborníkov“ - psychológa, či špeciálneho pedagóga pozývajú na besedy, na zasadnutia pedagogických rád, metodických združení učiteľov, sú členmi školských rád.

    Slobodná voľba odborníka je však pre každú školu samozrejmá a takéto rozdelenie je zaužívané iba kvôli pružnému priebehu psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení.

    V nasledujúcej tabuľke sú uvedení odborní zamestnanci centra, kde vidieť, že na jedného psychológa pripadá priemerne 10 až 13 ZŠ v závislosti od veľkosti školy resp. počtu žiakov. Na problémy špeciálno-pedagogického charakteru centrum má troch odborníkov.

Rozdelenie škôl:   

PhDr. Sudorová psychológ

Mgr. Kállayová psychológ

PhDr.  Uhrinová psychológ

Mgr.  Korimová psychológ

KN – Komenského VJS

Sokolce VJM

KN VJS – Rozmarínová

KN – Ul. Práce VJM

Pribeta VJM

Zem. Olča VJM

KN – Pohraničná

KN – Eotvosa VJM

Sv. Peter VJM

Čičov VJM

Hurbanovo

KN – Mieru VJM

Kolárovo – Škols. VJM

Okoličná n. O. VJM

Imeľ

Kolárovo – Palk. VJM

Bát. Kosihy VJM

Zlatná n. O. VJM

Pribeta

Nevady VJS+VJM

Marcelová VJM

Veľké Kosihy VJM

Svätý Peter

Kravany n. D. VJM

Čalovec VJS+VJM

Tôň VJM

Bátorove Kosihy

Martovce VJM

Modrany VJM

Trávnik VJM

Marcelová

Moča VJM

Radvaň n. D. VJM

Búč VJM

Šrobárová

Iža VJM

Chotín VJM

KN – Mariánum VJM, cirk. škola

Kolárovo – Rábska

 

Kameničná VJS+VJM

 

Zemianska Olča

 

Hurbanovo VJM

 

 

 

PaedDr. Anna Fehérová - špeciálno-pedagogická starostlivosť pre ZŠ s VJM

Mgr. Helena Vicianová   - špeciálno-pedagogická starostlivosť pre všetky MŠ

Mgr. Darina Ježová        - špeciálno-pedagogická starostlivosť pre ZŠ s VJS

Vysvetlivky: VJS - vyučovací jazyk slovenský

                  VJM - vyučovací jazyk maďarský

    Gymnázia a Stredné odborné školy, sa na nás obracajú s požiadavkami o starostlivosť svojich študentov z roka na rok vo väčšom počte. V našom okrese školského psychológa majú iba dve stredné školy. Gymnázia a Stredné odborné školy nie sú rozdelené do obvodov, vyšetrenia realizujú odborní zamestnanci podľa aktuálne voľných termínov.

    Pri individuálnych vyšetreniach  po diagnostickom vyšetrení:

 • zasielame písomné správy pre MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, CŠPP, detským a odborným lekárom podľa požiadania,
 • podľa potreby pracujeme individuálne v rámci korekčných sedení a poradenských usmernení s klientmi aj s  rodičmi,
 • venujeme zvýšenú pozornosť deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom predškolského veku.

 

    Analýza dosiahnutých výsledkov - Individuálna práca s klientom.

    Počet Individuálnych vyšetrení a poradenského pohovoru z roka na rok rastie hlavne z podnetu rodičov, pri riešení problémových vzťahov v rodine a pri rozvodových konaniach.

 • V snahe riešiť problémy na školách a zároveň zvýšiť efektívnosť našej práce sme na  troch veľkých Komárňanských školách zaviedli, že odborní pracovníci s pravidelnosťou raz do mesiaca konzultujú, riešia vyskytujúce sa problémy a vyšetrujú žiakov v teréne na ZŠ.
 • Pri zisťovaní pripravenosti detí na vstup do školy sme venovali  osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyšetrenia uskutočňujeme  v teréne, v odôvodnených prípadoch s návrhmi na zaškolenie, bez odloženia školskej dochádzky a to hlavne u tých detí, kde nebola perspektíva zaradenia do predškolského zariadenia. Z podnetu školy v týchto prípadoch po koncoročnej  klasifikácií sa uskutočňujú kontrolné  vyšetrenia.
 • V prípade záujmu a ochoty rodičov, špeciálny pedagóg predškolského veku pracoval  s deťmi s odloženou školskou dochádzkou individuálne. Pred ich zaškolením sa uskutočnili  kontrolné psychologické vyšetrenia.
 • V rámci sledovania a usmerňovania vývinu detí predškolského veku sa  uskutočnili skupinové vyšetrenia v teréne s testovou batériou „Orientačná skúška pripravenosti na školu„.
 • Zúčastnili sme sa na zápisoch do prvého ročníka na  školách. Pozorujeme  deti pri zápise, konzultujeme  s rodičmi a pedagógmi, v prípade potreby riešenia problému  individuálne a komplexnejšie,  odporučíme  zákonnému zástupcovi, absolvovať s dieťaťom komplexné vyšetrenie školskej spôsobilosti v našom zariadení.
 • Venujeme sa diagnostike a poradenstvu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.
 • Uskutočňovali sme individuálne poradenstvo a terapiu pre deti s poruchami správania a problémami v osobnostnom a emocionálnom vývine.
 • Zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení sa vypracovali odborne fundované správy. Pri diagnóze žiakov s mentálnym postihnutím sa používala terminológia podľa medzinárodnej klasifikácia chorôb, 10. revízia, aby bolo jednoznačné, že ide o mentálnu retardáciu.
 • Na metodicko-inštruktážnych  návštevách  a vyšetreniach v teréne sa odborní zamestnanci zúčastnili 276 krát. Boli to konzultácie na úrovni vedenia školy a triednych učiteľov a ďalšími zainteresovanými pedagógmi o žiakoch a deťoch evidovaných v našej starostlivosti. Psychologické vyšetrenia v teréne sa uskutočnili väčšinou  pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia z podnetu škôl.

    V tomto školskom roku odborní pracovníci poradne opäť často vychádzali do terénu nakoľko klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú finančné možnosti na cestovanie do okresného mesta. Preto sme vyhoveli požiadavkám škôl a problémy sa riešili v teréne na pôde školského zriadenia, a to v tých prípadoch, keď rodič bol ochotný spolupracovať a súhlasil so psychologickým vyšetrením. Školy  nám vychádzali v ústrety a refundovali cestovné náklady pre pracovníkov centra.

    V nasledujúcej tabuľke sú zahrnuté počty metodicko-inštruktážnych návštev (ďalej MIN), odborných vyšetrení a aktivít centra v teréne.

Práca v teréne - psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenia a MIN

 

Druh školy

Počty návštev

Základné školy

215

Materské školy

58

ŠZŠ

3

SPOLU

276

 

Prevencia - primárna a sekundárna.

    Preventívnej činnosti popri bežnej diagnostickej práci psychológa sa intenzívnejšie venuje  jeden zamestnanec - psychológ, ktorý je zároveň aj okresným koordinátorom prevencie. Uskutočňuje semináre pre koordinátorov prevencie na ZŠ a metodicky ich usmerňuje.

    V našom zariadení oddelenie prevencie nemáme, ale na uspokojenie požiadaviek a čoraz väčšej potreby takejto činnosti na školách, sa prevencii venujú aj ostatní odborní zamestnanci centra.

    V rámci primárnej prevencie sme uskutočnili interaktívne besedy, a prednášky na MŠ, ZŠ, Gymnáziách a stredných odborných školách. V rámci sekundárnej prevencie sme realizovali dlhodobejší preventívny program (8 stretnutí) pre žiakov druhého stupňa ZŠ s VJM.

    Z preventívnych programov pre študentov stredných škôl najžiadanejším bol cyklický program "Duševné zdravie na stredných školách". Cieľom programu je interaktívnou, diskusnou formou oboznámiť študentov s tromi základnými témami " Duševné zdravie verzus duševné poruchy" , "Smútok a depresia", "Rodinu si nevyberáme, ale priateľov áno"

    Ďalším  cieľom programu je znížiť predsudky, zábrany pre kontaktovanie odborníkov z oblasti duševného zdravia v prípade, že študent či niekto z jeho bližšieho okolia trpí dlhotrvajúcejšími duševnými ťažkosťami.

    Prednášky a besedy pre rodičov mali za cieľ  informovať rodičovskú verejnosť o  úskaliach pri nástupe  detí  do prvého ročníka ako i prednášky a besedy  o  dôležitosti rodiny pri  prevencie rizikových prejavov v správaní  žiakov školského veku.

 

Výchovné poradenstvo.

    Odborno-metodické stretnutia s výchovnými poradcami sme uskutočnili v tomto školskom roku 1 krát. Stretnutie bolo spoločné s výchovnými poradcami zo SŠ okresu a zo stredných škôl okolitých okresov, v ktorých naši žiaci majú záujem o štúdium. Výchovní poradcovia zo SŠ prezentovali možnosti štúdia na ich školách.

    Na tomto stretnutí sme výchovným poradcom zo ZŠ a SŠ z nášho okresu poskytli "Ponukový list na školský rok 2012/2013" o odborných aktivitách (príloha č. 1), ktoré školám každoročne ponúkame.

 

Profesijná orientácia.

    V oblasti profesijnej orientácie sme pracovali so žiakmi zo základných škôl 8. a 9. ročníkov. Realizovali sme skupinové vyšetrenia - pedagogicko-psychologickú diagnostiku. Na základe orientačného vyšetrenia intelektových schopností a záujmového dotazníka sme sa pokúsili nasmerovať žiakov pri prvej voľbe ďalšieho štúdia a profesie. Každý žiak dostal písomné krátke vyjadrenie o výsledku vyšetrenia prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Zároveň bola ponúknutá možnosť individuálnej konzultácie rodiča o výsledku vyšetrenia v našom centre.

    Na gymnáziách v Komárne prebiehalo taktiež skupinové vyšetrenie študentov 3. ročníkov  na voľbu povolania. V tomto prípade študenti osobne konzultovali výsledky skupinového vyšetrenia so psychológom zariadenia.

    Počas celého roka priebežne sa zabezpečovala poradensko-informačná a metodická činnosť v oblasti profesijnej  orientácie a pracovalo sa s profesijne nevyhranenými žiakmi ako i  so žiakmi so špeciálnymi edukačnými potrebami.

 

Ďalšie odborné aktivity:

Odborno-metodická činnosť.      

 • Účasť na zasadnutiach pedagogických radách ZŠ, a školských  radách ŠZŠ.
 • Vedenie adaptačného vzdelávania pre dvoch psychológov z DeD Kolárovo,
 • Propagačná a informačná činnosť - Interview v denníku " Új szó"  o práci psychológa a činnostiach CPPPaP

Projekty, programy.

 • V rámci výzvy MŠVVaŠ SR (v šk. roku 2011/2012) " psychologické a špeciálno pedagogické poradenstvo" sme vypracovali tri projekty a podali žiadosti o financovanie týchto projektov : Jeden z projektov "Voľba povolania žiakov so ŠVVP" uspel, a tak sme získali finančné prostriedky na zakúpenie nových psychodiagnostických metód v hodnote 1621€.. Projekt sme realizovali v mesiacoch september a december 2012. Bol zameraný na skvalitnenie diagnostiky žiakov so ŠVVP v oblasti voľby povolania. Vychádzali sme zo skutočností, že voľba povolania a štúdia znamená pre človeka, nájsť vzdelanie či zamestnanie, v ktorom sa môže  realizovať, uplatňovať svoje záujmy, byť úspešný na trhu práce. U žiakov so ŠVVP je tento proces, v porovnaní s intaktnou populáciou, náročnejší a vyžaduje individuálny prístup. Súčasťou našich snažení bolo poskytnúť i primerané odporúčania pri výbere ďalšieho štúdia a následné nasmerovanie na vhodné povolanie v súlade so schopnosťami, ktoré táto skupina žiakov má.
 • V rámci výzvy MŠVVaŠ SR sme opäť i tento školský rok podali projekt s názvom " Hra nás baví, diagnostikuje, lieči." žiaľ náš projekt neuspel.
 • V tomto školskom roku sme opäť ponúkli pedagogickým zborom na základných  školách  sociálno-psychologický výcvik-tréning s názvom "Psychohygiena a tolerancia  záťaže u pedagógov ". O ponúknutý výcvik bol veľký záujem zo strany škôl. Menším problémom bolo zladenie termínov, nakoľko týchto výcvikov by sa mali zúčastniť celé pedagogické kolektívy, preto sme ich realizovali v rámci školských prázdnin. Na väčšine škôl výcvik prebiehal v dvoch paralelných skupinách, kvôli vysokému počtu pedagógov, každú skupinu viedli dve odborné zamestnankyne centra. Výcvik v tomto školskom roku sme z časových a personálnych dôvodov vedeli realizovať na  dvoch školách s počtom pedagógov  71. 

    Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami – odborní zamestnanci nášho centra vzájomne úzko spolupracujú s CŠPP v Komárne, konzultujú závery zo psychologických vyšetrení u spoločných klientov. Vzájomná  spolupráca  Nitrianskeho centra, povereného našim  metodickým  usmerňovaním, je na veľmi dobrej úrovni a Okresný úrad Nitra - odbor školstva  vytvára  primerané  podmienky a plne podporuje našu činnosť.

    Ďalej spolupracujeme: S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Komárne, so školskými úradmi v Komárne, Kolárove, Hurbanove, Marcelovej, obvodnými detskými lekármi, podľa potreby i neurológom  a psychiatrom, pri identifikácií intelektovo nadaných detí a žiakov metodickú pomoc poskytuje VÚDPaP.

 

6. Údaje o projektoch do ktorých je zariadenie zapojené (§ 2 ods. 1písm. j)

 

    Centrum je zapojené a participuje na realizácií Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Národný projekt je realizovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, je realizovaný vo všetkých krajoch SR mimo BA, spolu financovaný zo zdrojov EU.

    Realizátorom projektu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichová 42 Bratislava. Projekt je schválený MŠVVaŠ SR a má dlhodobý charakter a bude trvať do 31.10.2015. Aktivitami projektu počas trvania má prejsť 10 000 žiakov ZŠ so ŠVVP a 3000 žiakov ZŠ bez ŠVVP.

 

7. Priestorové a materiálno technické podmienky  zariadenia ( §2 ods. 1 písm. l )

 

 • Centrum  sídli v samostatnej budove, ktoré je z hľadiska veľkosti a stavu priestorov málo vyhovujúce. V jednej miestnosti sedia dvaja  odborní zamestnanci, preto pri vyšetreniach klientov sa musia striedať.
 • Centrum  nemá väčšiu miestnosť na skupinovú prácu s klientmi, pedagógmi, výchovnými poradcami.
 • Centrum sídli v starom rodinnom dome v centre mesta, steny mimo obdobia vykurovacej sezóny stále  vlhnú.
 • V tomto školskom roku sme riešili havarijnú situáciu budovy.  Na budove sa objavili veľké praskliny a trhliny statického charakteru, ktoré bolo treba riešiť neodkladne spevnením muriva v zadnej časti budovy. Vyčistili sa pivničné priestory, ktoré boli zasypané zeminou a pravdepodobne spôsobovali vlhnutie stien.  
 • Poradňa má internú dobre vybavenú  knižnicu,  ktorú v  minulom školskom roku roku sme obohatili o novú odbornú publikáciu  z vydavateľstva RAABE - Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti. Kniha okrem teoretických východísk, obsahuje aj pracovné listy s metodickými pokynmi. Zároveň každý štvrťrok obdržíme aktualizáciu publikácie,  podľa objemu nových podnetov a poznatkov v sledovanej oblasti. Aktualizáciu k tejto publikácie sme objednali i na tento školský rok, nakoľko pracovné listy sú podnetnou pomôckou pre odborných zamestnancov pri korekciách VPÚ.
 • Centrum   má pripojenie na  internet, má naň prístup každý zamestnanec.
 • Centrum má k dispozícií malý kopírovací stroj  a jeden výkonný kopírovací stroj  na A3 formát  zakúpený z prostriedkov získaných  z minulých rokov z projektov. 
 • Centrum je vybavené   laminátovým  prístrojom a viazačom,strojom  na skartovanie, zakúpených  z finančných prostriedkov z  projektov  z predchádzajúcich rokov.

    Vzhľadom k celkovým potrebám zariadenia, budeme lobovať u zriaďovateľa, Okresný úrad Nitra, aby v nasledujúcom období sa komplexne doriešili priestorové podmienky CPPPaP.

    Na základe prieskumu a hľadania budov v našom meste ako aktuálne riešenie, ktoré sme avizovali i smerom k zriaďovateľovi, je v čiastočnej  rekonštrukcií budovy, ktorá by veľkosťou aj polohou vyhovovala našim potrebám  a je vo vlastníctve nášho zriaďovateľa. V súčasnosti je budova prázdná, nevyužitá.

 

8. Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja (§2 ods.1písm. c)

 

    V koncepčnom zámere rozvoja poradne sme si  stanovili nasledovné prioritné ciele popri bežnej  diagnostickej  a poradenskej činnosti smerom ku klientom, ich rodičom ako i pedagógom, ktoré sa nám podarilo splniť.

    V oblasti odbornej činnosti:

 • Zamerať sa na zintenzívnenie poskytovania služieb v oblasti pôsobenia preventívnych programov na stredných školách .
 • Vzhľadom na veľký záujem zo strany škôl pokračovať v skupinových vyšetrenie – žiakov 8. a 9. roč. ZŠ s cieľom pomôcť pri rozhodovaní,  výbere ďalšieho štúdia, respektíve povolania.
 • Zintenzívniť spoluprácu so stredoškolskou mládežou, zavedením kariérneho poradenstva formou skupinových vyšetrení a následnej individuálnej konzultácie ako i početnými prednáškami a besedami.
 • Pokračovať v sociálno-psychologických výcvikoch pre pedagógov ZŠ.
 • Pri práci so skupinou triedneho kolektívu v oblasti prevencie šikanovania zamerať sa podľa poskytnutia priestoru školami na opakujúce sa stretnutia , cyklus interaktívnych besied či prednášok.

    V oblasti riadenia:

 • V personálnej oblasti sa nám podarilo zachovať počet zamestnancov zariadenia  so získaním odbornosti v oblasti  špeciálnej pedagogiky a poradenstva u jedného zamestnanca a tak zvýšiť odbornosť zariadenia v špeciálno-pedagogickej oblasti. 
 • Obnova a skultúrnenie priestorov zariadenia, výmena starých kobercov v čakárni na estetickú a ľahko udržiavateľnú linoleovú podlahu, čiastočná obnova zariadenia centra  - výmena starých kancelárskych kresiel.
 • Podarilo sa čiastočne eliminovať problém vlhkých stien v budove v rámci riešenia havarijnej situácie.

  Zo stanovených prioritných cieľov sa nám nepodarilo:

 • Vyriešiť priestorové  podmienky zariadenia.
 • Personálne dobudovanie zariadenia.
 • Zveľadenie interiéru nášho centra - výmena nábytku v dvoch miestnostiach starých už 30 rokov, kde sú taktiež 30 ročné koberce.
 • Nepodarilo sa v rámci mzdových prostriedkov ohodnotiť vysoké pracovné nasadenie zamestnancov a zabezpečiť finančné prostriedky na osobné príplatky.

    Stanovené ciele sa nám nepodarilo splniť v oblasti riadenia hlavne z nedostatku finančných prostriedkov. Situácia opakovane riešená Okresným úradom Nitra našim zriaďovateľom.

 

9. Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky (§2 ods.1 písm. o)

 

    Silné stránky zariadenia.

 • Sústavné zvyšovanie odbornosti a profesijných kompetencií zamestnancov.
 • Individuálna a dlhodobá starostlivosť o klientov.
 • Poskytovanie služieb v teréne.
 • Veľmi dobrá spolupráca so základnými školami, materskými škôlkami.
 • Snaha o čo najširšie zabezpečenie odborných služieb a spolupráce so strednými školami v okrese.
 • Poskytovanie služieb dvojjazyčne - pre školy s VJM aj z iných okresov.
 • Každoročne odborní zamestnanci vypracúvajú krátke metodické listy pre rodičov aj pedagógov v ktorých ponúkajú stručné rady a usmernenia k rôznym výchovným problémom. Tieto letáčiky sú k dispozícií pre rodičov v čakárni a pedagógom ich poskytujeme prostredníctvom výchovných poradcov či koordinátorov prevencie.

    Slabé stránky zariadenia.

 • Slabé personálne zabezpečenie, následne predĺženie čakacích dôb na termíny odborných vyšetrení a hlavne špeciálno-pedagogických korekcií.
 • Nevyhovujúce priestorové podmienky, nevhodné podmienky na skupinovú prácu klientov v priestoroch CPPPaP, sedenie dvoch odborných zamestnancov v jednej miestnosti.
 • Nedostatok finančných prostriedkov - na priestorové a personálne dobudovanie  centra, ako  aj  mzdových  prostriedkov. Riaditeľ nemá možnosť ohodnotiť vysoké pracovné nasadenie niektorých  zamestnancov osobnými príplatkami, nemá žiadne motivačné nástroje v tejto oblasti.

Návrhy a opatrenia na odstránenie slabých stránok zariadenia

 • V spolupráci so zriaďovateľom riešiť priestorové podmienky zariadenia s aktívnou účasťou CPPPaP  na riešení  i v spolupráci  s miestnou samosprávou.
 • Získavanie finančných prostriedkov mimo štátneho rozpočtu je problémom preto, že čerpania finančných prostriedkov  z EU fondov sú nastavené väčšinou iba na zariadenia, kde prebieha školská výučba žiakov.
 • Skrátenie čakacích dôb na vyšetrenia koordináciou, plánovaním práce jednotlivých odborných zamestnancov centra, v daných priestorových podmienkach a možnostiach zariadenia.

 

Vypracovala:   Mgr. Marta Matusová, riaditeľka CPPPaP

 

V Komárne 29.10.2013