Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

"Školský podporný tím"

Pôsobí na škole v súlade s § 84a) a § 21 a 24n zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.. Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. 

Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k užitočným prístupo, a riešeniam s adekvátnym počtom intervencií. Jeho základom je prepojenie a koordinácia odborníkov z jednej alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidisciplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy.

Multidisciplinárnou spoluprácou môžu členovia školských podporných tímov efektívne podporiť deti / žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech. 

Viac na: 

Školský podporný tím - Krátky sprievodca princípmi škoslkého podporného tímu
https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2021/02/INKLUCENTRUM_buletin_skolsky_podporny_tim.pdf

Koordinátor tímu

Jeho úlohou je systematicky sumarizovať činnosť tímu, sledovať efektivitu práce z hľadiska možných duplikácií, posúvať požiadavky na tím konkrétnym členom, zvolávať a pripravovať zasadnutia, viesť byrokratický aparát okolo tímu ( zápisnice, všeobecnú kartotéku, záznamy činností, webstránku, prezentáciu navonok, listy na súdy, kuratelu), usmerňovať činnosť podporného tímu, od riaditeľa či iných účastníkov, rodičov a predostierať ich podpornému tímu, či  delegovať ich na podporný tím. Zbiera stručnú spätnú väzbu, či bol prípad, problém vyriešený, ako pokračuje, čo ďalej a pod.

Bližšie informácie

www.inklucentrum.skinfo@inklucentrum.sk, tel. č.: +421904 558 536

Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84a.

Multidisciplinárny prístup, podporné tímy
https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/

Školský psychológ

Školskí psychológovia sú vysokokvalifikovaní odborníci v oblasti psychológie, špeciálne v školskom prostredí. Návod, ako najlepšie pracovať ako súčasť školského podporného tímu, nájdete tu:

Manuál pre začínajúceho školského psychológa
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

Náplň práce školského psychológa
https://www.psychoweb.sk/pre-psychologov/uplatnenie-psychologa/48-skolsky-psycholog

Školský špeciálny pedagóg 

Školský špeciálny pedagóg je súčasťou školského podporného tímu. Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga vychádza najmä z práv každého, aj znevýhodneného a postihnutého dieťaťa, na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove na základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka. Jeho činnosť je veľmi široká, no v prvom rade je hlavným koordinátorom realizácie začlenenia žiakov so ŠVVP do bežnej školy, koordinátorom IVP. Viac na:

Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole (Praktická príručka)
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/Školský-špeciálny-pedagóg-jedna-z-ciest-k-inkluzívnej-škole.pdf

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Odborna-cinnost-skolskeho-specialneho-pedagoga.pdf

Náplň práce špeciálneho pedagóga 
https://skolska-specialna-pedagogicka.webnode.sk/napln-prace-ssp

Sociálny pedagóg 

Je to odborný zamestnanec, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie , intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Viac informácií na:

Sociálny pedagóg a jeho profesijné kompetencie 
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Istvan1/subor/Tvrdik.pdf

Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a jeho problémy v praxi 
https://www.upjs.sk/public/media/15903/Hroncova.pdf

Školský logopéd

Školský logopéd je súčasťou školského podporného tímu. Vyhľadáva, usmerňuje a realizuje pomoc nielen deťom s NKS. Realizuje depistáže v materských školách, pri zápise do prvého ročníka, v prvých ročníkoch, či rozvojové programy, koordinuje triednych učiteľov a asistentov pri edukácii detí s NKS, ale aj včasnej intervencii a identifikácii detí s rizikovým vývinom v oblasti reči a porúch učenia, v spolupráci s učiteľmi vypracúva IVP.

Náplň činnosti školského logopéda v základnej škole

https://zschjakubovany.edupage.org/a/skolsky-logoped?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

Školský alebo klinický logopéd? Kde je rozdiel?

https://www.logoportal.org/skolskyaklinicky

Odborné činnosti školského logopéda

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/12/OC-skolskeho-logopeda.pdf

Školský logopéd

https://cloud8k.edupage.org/cloud/Skolsky_logopedspecialny_pedagog.pdf?z%3Ay%2BReyhgU9rlU%2BhggpAoDIxk3b%2BSRBzRcDwxWa6Dz4Z0x%2BrGV%2FJAYWFT3%2BkFZFjNN

Pôsobnosť, zameranie a vykonávanie odborných činností školského logopéda – usmernenie

https://www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf

Školský logopéd

https://www.skolskyportal.sk/skolsky-logoped-0

Logopéd a školský logopéd

https://www.minedu.sk/logoped-a-skolsky-logoped/

Asistent učiteľa

Asistent učiteľa je kvalifikovaný pedagogický pracovník, ktorý pod vedením učiteľa pomáha učiteľovi pri výkone edukačných činností alebo samostatne vykonáva menej náročné a pomocné práce vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov. Asistenta učiteľa je možné ustanoviť v takých triedach školy, ktoré navštevuje dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu jeho zdravia, prípadne zdravia ostatných žiakov triedy.

Príručka pre asistetnta učiteľa
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/kniznica/prirucka_asistenta_ucitela.pdf

Portál pre asistentov učiteľa 
https://asistentiucitelov.sk

Význam asistenta učiteľa v inklúzivnom vzdelávaní detí zo sociálne znyvýhodneného prostredia 
https://www.foliageographica.sk/public/media/20164/Teoria-a-prax-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-v-MS.pdf#page=137