Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Kam po strednej škole?

Vyber si správne 
 
Cieľom časopisu je pomôcť študentom stredných škôl pri výbere VŠ alebo zamestnania.

 www.narodnekariernecentrum.sk/casopis

Ako si podať prihlášku na SŠ

Žiak si môže podať najviac štyri prihlášky. Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností (talentové).
Prihlášku môžete vyplniť a podať cez mobilnú aplikáciu EduPage takto: https://help.edupage.org/sk/u646

 

Otestujte sa

https://www.vedomostne-ostrovy.sk/ostrov/#/karierne-poradenstvo
https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenstco-hry/semafor
https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenske-hry/vyberam-si-povolanie-digitalna-verzia
https://joblab.cnos-fap.it/
https://www.emiero.sk/test/

https://www.coumim.cz/
https://www.koncimskolu.sk/kamnastrednu
https://www.nrozp-mosty.sk/zacielene-na
https://www.povolania.eu/

rofesijná orientácia a kariérové poradenstvo

„Každý človek má svoje vlastné povolanie, jeho talent je jeho povolaním. Existuje jeden smer, v ktorom je pre neho otvorený celý priestor.“

                       Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 

 

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je oblasť profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov základných i stredných škôl. Školský prospech a schopnosti sú dôležité kritéria, ktoré musíme vziať do úvahy pri výbere budúceho povolania. Okrem týchto kritérií je dôležité, aby si žiak správne uvedomoval svoje osobnostné predpoklady na štúdium. V našom zariadení poskytujeme kariérovú diagnostiku individuálnou i skupinovou formou, ktorá umožňuje žiakom objektívne posúdiť, aké majú predpoklady pre vybrané stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium a objektívne sformulovať svoje možnosti a realistické plány do budúcnosti. Okrem diagnostickej činnosti tradične sprostredkúvame žiakom základných škôl informácie o možnostiach štúdia na stredných školách. Veríme, že i takýmto spôsobom rozšírime spektrum informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a podporíme neľahký proces rozhodovania a voľby ďalšieho štúdia žiakov 9. ročníka základných škôl.

V prípade záujmu o kariérové poradenstvo v našom poradenskom zariadení, zašlite žiadosť na email: margareta.sestakova@cpppap-komarno.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č. +421 35 77 31 408. Súčasťou vyšetrenia bude: pedagogická charakteristika, dotazník pre rodiča, dotazník pre žiaka. (Aktuálne tlačivá nájdete v sekcii PRE ŠKOLY - podsekcia Tlačivá pre školy - zvolíte si tlačivá z časti KARIÉROVÉ PORADENSTVO)

 

https://soundcloud.com/vudpap/vyberate-skolu-pre-svoje-dieta?fbclid=IwAR3G3QmZjXRVIPYPhRAEYP_k_7pixIzSa5EBk6l0jIiXizOm5_fXBGHrpVA

 

 • Ako si vybrať strednú školu

 • Žiaci, by si mali vybrať takú školu, aby v budúcnosti pracovali tam, kde ich to bude baviť a aby sa mohli uplatniť na trhu práce. 

  Je  dobré, keď dieťa už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví. Veľa je však takých detí, ktoré vôbec nevedia, kde by si mohli dať prihlášku na strednú školu. V takomto prípade je vhodné absolvovať rôzne testy pod vedením odborníka, ktorý vyhodnotí záujmy, smerovanie a možnosti dieťaťa.

  Dané testovanie sa robí individuálne v našom CPPPaP alebo skupinovo na pôdach ZŠ okresu Komárno..

  Pri rozhodovaní by sa žiak mal vedieť zamyslieť nad týmito otázkami:
  •    Mám šancu dostať sa na školu?
  •    Bude ma škola baviť?
  •    Má škola perspektívu?
  •    Mám šancu zvládnuť štúdium?
  •    Ktoré sú profilové predmety?
  •    Nemám s nimi problémy?
  •    Bude štúdium finančne náročné?
  •    Mám šance sa po škole uplatniť?
  •    Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?

  Dôležité je, aby si žiak  správne uvedomoval svoje osobnostné predpoklady na štúdium. Schopnosti sú jednými z ďalších dôležitých kritérií, ktoré musíme vziať do úvahy pri výbere budúceho povolania.  Ukazovateľom výberu  môže by aj školský prospech.

  Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský sú zverejnené
  na https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/

  Otázky súvisiace s osobnostnými predpokladmi:
  •    Aký mám vzťah k učeniu?
  •    Som študijný typ?
  •    Ako mi ide učenie?
  •    Aké mám známky?
  •    Robím radšej niečo praktické alebo mám radšej knihy a vedomosti?
  •    Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
  •    Ako ma vidia učitelia a rodičia?
  •    Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie ?
   
  Rozhoduj sa za seba
  •    Niekedy sa stáva, že nerozlučné kamarátky sa rozhodnú ísť na tú istú školu.
  •    Neskôr jedna z nich zistí, že ju škola nebaví a štúdium zvláda s veľkými ťažkosťami.
  •    Treba si uvedomiť, že to, čo sa páči tvojim kamarátom a spolužiakom, nemusí byť vhodné pre teba.

  Škola v mieste bydliska alebo internát?
  Výhody štúdia v mieste bydliska:
  •    najväčšou výhodou sú nižšie finančné náklady na štúdium, nie sú poplatky za internát, celodennú stravu
  •    máš istotu svojho rodinného zázemia
  •    nemusíš sa prispôsobovať toľkým zmenám, máš stabilný okruh priateľov, známych a prostredia
  •    môžeš venovať štúdiu toľko času, koľko potrebuješ a na tom mieste, ktoré ti vyhovuje
  •    odbornú prax môžeš vykonávať v mieste svojho bydliska alebo v jeho okolí

  Výhody štúdia mimo bydliska:
  •    máš možnosť oveľa väčšieho výberu škôl a študijných odborov ako doma
  •    internát býva väčšinou blízko školy, takže nemusíš denne cestovať
  •    máš možnosť naučiť sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba
  •    získaš nové skúsenosti, nové obzory, nových priateľov,

  Štúdium na súkromnej alebo štátnej škole:
  •    vzdelávanie na súkromných školách je rovnocenné vzdelávaniu získanému na štátnych školách
  •    vzdelávanie na súkromných školách sa poskytuje za úhradu – rodičia platia školné
  •    súkromné školy môžu poskytnúť popri kvalitnom vzdelávaní aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy
  •    súkromné školy môžu pohotovejšie reagovať na potreby študentov, ako aj potreby pracovného trhu
  •    ak je súkromná škola bližšie bydliska žiaka, môžu poplatky za cestovné, internát a stravu vo vzdialenejšej štátnej škole prevýšiť poplatok v súkromnej škole.

  Najviac informácií o škole zistíš, keď ju navštíviš počas Dňa otvorených dverí.

  Môžeš sa dozvedieť:
  •    Aké má škola priestory a vybavenie
  •    Ktoré sú profilové predmety
  •    Aké jazyky sa učia na škole
  •    Aké záujmové aktivity podporuje
  •    Do akých projektov je zapojená
  •    Aké možnosti štúdia poskytuje
  •    Z čoho sa robia prijímacie skúšky
  •    Akí úspešní sú jej absolventi

  Dni otvorených dverí na stredných školách prebiehajú v období od novembra do januára príslušného školského roka. Aktuálny dátum  poskytne výchovný poradca na škole. Jedenkrát vidieť je lepšie, ako stokrát počuť.
  Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť: uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov. S výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška.

  Kde sa dá študovať?
  Podrobné informácie ti podá výchovný poradca. 
  Pri výbere Ti môžu pomôcť aj nasledujúce internetové stránky: 
  https://komposyt.sk/
  https://www.povolania.eu – sprievodca svetom povolaní
  https://www.pozicie.sk – popis pracovnej pozície podľa náplne práce, vzdelania, požadovaných znalostí
  https://istp.sk – integrovaný sprievodca trhom práce
  https://www.potrebyovp.skhttps://www.dualnysystem.sk - informačný systém IS DUAL
  https://mapaskol.iedu.sk - informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere škôl
  https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo.html?page id=10267 - súhrnné, pravidelne aktualizované informácie o možnostiach štúdia na stredných školách sú zverejnené v časti Ako na stredné školy?
  https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/  - zverejnené profilové predmety na SŠ pre školský rok 2021/2022)
  https://www.svs.edu.sk   

 • Karierko - online portál spájajúci kariérovú výchovu a podporu kariérového poradenstva - www.karierko.sk/

GYMNÁZIA a SŠ v okrese Komárno

GYMNÁZIA

STREDNÉ PRIEMYSELNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

STREDNÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY

STREDNÉ SÚKROMNÉ ŠKOLY