Špeciálnopedagogická diagnostika a poradenstvo

Diagnostika a poradenstvo pre deti raného veku:

  • zameriava sa na deti raného a predškolského veku
  • pomáha v otázkach vývinu a výchovy
  • posudzuje pripravenosť dieťaťa na vstup do MŠ a neskôr ZŠ
  • systematicky pracuje s deťmi, ktoré majú nerovnomerný vývin psychických funkcií a aplikuje psychostimulačný program na rozvoj výkonových oslabení

cpppapkn

Diagnostika a poradenstvo pre žiakov a študentov:

  • často prichádzajú rodičia žiakov a hovoria o tom, ako sa nedarí v čítaní, písaní a počítaní. V pozadí môže byť vývinová porucha učenia - dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, resp. kombinácia týchto ťažkostí...
  • inou problematickou sú deti, ktoré "nedávajú pozor", sú v každom probléme, žiacka knižka je zaplnená zápismi za vyrušovanie, čo najznačuje zvýšenú pravdepodobnosť poruchy pozornosti a aktivity s impulzivitou ADHD, alebo bez impulzivity ADD...
  • pracujeme aj s deťmi s poruchami správania, emocionálnymi poruchami, s rôznymi somatickými alebo duševnými ochoreniamicpppapkn