Psychologická diagnostika a poradenstvo

 • Cieľom psychologickej diagnostiky  je komplexná analýza a popis psychických prejavov a prejavov správania klienta. Ide o poznávanie psychologickými metódami, technikami a postupmi (rozhovor, pozorovanie, posudzovacie škály, testy, dotazníky...), ktoré zodpovedajú súčasným poznatkom psychologických vied a praxe.      
 • Ďalším krokom je psychologické poradenstvo, ktorého cieľom je zmena nepriaznivého stavu, ovplyvňovanie jedinca alebo skupiny v poradenskom alebo školskom zariadení, optimalizácia psychického vývinu, vzdelávacích výsledkov, správania, rozvoj schopností, výchovnej zvládnuteľnosti, určenie východiska  a prognózy dostupnými poradenskými metódami  - podpora vhľadu a sebaexplorácie, klarifikácia, konfrontácia psychologických výstupov a klientových informácii o sebe, interpretácia výsledkov psychodiagnostiky, spätná väzba.

 

Najčastejšie pomáhame pri týchto problémoch:

 • depistáž  detí v MŠ , posúdenie vývinu a schopností
 • posudzovanie školskej spôsobilosti podľa požiadaviek rodičov, škôl pred a počas zápisu
 • vývinové poruchy učenia
 • poruchy na báze organického poškodenia CNS, poruchy aktivity a pozornosti
 • posúdenie citového a sociálneho vývinu, vzťahov v rodine aj rovesníckej skupine, triede
 • posúdenie detí s narušeným psychosociálnym vývinom a ohrozené sociálno –patologickými javmi
 • posúdenie rozumových a špecifických schopností, záujmov...
 • vedenie a začlenenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
 • rediagnostika , kontinuálne sledovanie a riešenie problémov
 • poradenstvo žiakom SŠ pri vzdelávacích problémoch, v osobnostnom a profesijnom vývine
 • poradenstvo pri voľbe povolania
 • diagnostika a  poradenstvo pri zmene a adaptácii do inej školy,  v prvých ročníkoch, pri prechode na 2. stupeň, na strednú školu
 • poradenstvo informačné - vo výchovných, vývinových, interakčných, vzdelávacích  a iných otázkach podľa požiadaviek rodičov, pedagogických pracovníkov, študentov, klientov ...

 

psychologické poradenstvo