Služby

Naše služby vyhľadávajú klienti najčastejšie, ak:

  • u detí sa objavia zvláštnosti alebo problémy vo vývine, v správaní a v učení
  • nastanú rodinné problémy
  • je potrebné posúdiť talent dieťaťa
  • sa rozhoduje o voľbe povolania resp. študijného odboru na strednej alebo vysokej škole

Ponúkame:

  • psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a terapiu
  • poradenstvo pre rodičov
  • výchovno-vzdelávacie poradenstvo
  • kariérové poradenstvo
  • pomoc v krízových životných situáciach
  • pomoc pri prevencii nežiadúcich foriem správania