Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Integrácia žiakov

Sprievodca školskou integráciou

(pomôcka zameraná na integráciu v ZŠ a SŠ pre pedagogických a odborných zamestnancov)

 • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (www.minedu.sk → regionálne školstvo → pedagogická dokumentácia a iné tlačivá → knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie alebo → vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory – aktuálny školský rok a názov tlačiva „Návrh...") – tlačivo vypĺňa triedny učiteľ v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. Za kompletnosť vyplnenia tlačiva zodpovedá riaditeľ školy. Tlačivo je určené pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach alebo v školskej integrácii v materských, základných alebo v stredných školách.
 • Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) – je súčasťou dokumentácie integrovaného žiaka. Vypracúva ho škola (triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a školským špeciálnym pedagógom), odkonzultuje so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Oboznamuje sa s ním aj zákonný zástupca žiaka.
 • Úprava učebných osnov – ak má žiak navrhnutú úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu, vypracuje ju vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Je súčasťou dokumentu IVVP. Ak nie je potrebné učebný plán alebo učebné osnovy upraviť, je potrebné túto skutočnosť uviesť do IVVP. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia upravené učebné osnovy, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia (2.4 Školská integrácia bod 16 POP 2017/2018).
 • Doložka vysvedčenia – žiak so zdravotným znevýhodnením – žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný (á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v IVP úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete (predmetoch)...“. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním (čl. 4 bod 16 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ). Poznámka: žiak so zdravotným znevýhodnením – žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchou správania.
 • Doložka vysvedčenia - žiak zo SZP a žiak so všeobecným intelektovým nadaním – začlenenému žiakovi so ŠVVP sa v doložke na vysvedčení uvedie: „Žiak/-čka sa vzdelával/-a podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. (Čl. 4 bod 20, Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ). Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak/-čka získal/-a nižšie stredné vzdelanie“. (č. 4 ods.14 MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ). Pozor! Žiakovi vzdelávanému v školskej integrácii sa v doložke vysvedčenia uvádza príslušný vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, podľa ktorého žiak postupoval (2.4 Školská integrácia bod 10 POP 2012/2013). 
 • Doložka vysvedčenia – žiak s mentálnym postihnutím  v doložke vysvedčenia žiakov s mentálnym postihnutím sa uvedie informácia o variante – variant A, B, alebo C, v ktorom bol žiak vzdelávaný (2.4. Školská integrácia bod 7 POP 2014/2015). Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia (2.4. Školská integrácia bod 13 POP 2015/2016). 
 • Súčasťou štátnych vzdelávacích programov sú vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 
 • Špecifické vyučovacie predmety: s účinnosťou od 1. 9. 2015 platí pre školskú integráciu žiakov usmernenie vypracované ŠPÚ a schválené MŠVVaŠ SR (www.statpedu.sk) – do školských vzdelávacích programov zaradiť špecifické vyučovacie predmety, ktoré sú povinné. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčenie sa uvedie „absolvoval/a". Počet vyučovacích hodín ŠVP v týždni je daný rámcovým učebným plánom v príslušnom vzdelávacom programe pre deti a žiakov so ZZ schválenom MŠVVaŠ SR. V rámci vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora sú to predmety:
  • RŠF - Rozvíjavnie špecifických funkcií
  • ILI - Individuálna logopedická intervencia
  • TKC - Terapeuticko-korekčné cvičenia

Výchova a vzdelávanie Žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.
Špecifickými vyučovacími predmetmi sú:
a) rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF),
b) individuálna logopedická intervencia (ILI).
Rozvíjanie špecifickych funkcií je určené pre žiakov, ktorí majú vývinové poruchy učenia.
Individuálna logopedická intervencia je určená pre žiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť alebo v rámci narušenej komunikačnej schopnosti aj vývinové poruchy učenia.
 
Obsah predmetov je uvedený vo Vzdelávacom programe pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie.

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 3. 8. 2017 pod číslom 2017/10211- 2:10G0 s platnosťou od 1. 9. 2017. 
Špecifickým vyučovacím predmetom je:
a) terapeuticko-korekčné cvičenia (TKC). 
Terapeuticko-korekčné cvičenia zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci alebo jeden pedagogický a jeden odborný zamestnanec. Pri realizácií sa odporúča spolupracovať so školským psychológom, resp. so psychológom zo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
Obsah predmetu je uvedený vo Vzdelávacom programe pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdlavanie a nižšie stredné vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami správania

Vzelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 3. 8. 2016 pod číslom 2017/10217-4:10G0 s platnosťou od 1. 9. 2017 – záväzný pre žiakov s poruchami správania vzdelávaných v triede diagnostického centra, v základnej škole pri reedukačnom centre a v špeciálnej triede ZŠ.
Špecifickými vyučovacími predmetmi sú:
a) prevencia sociálno-patologických javov,
b) terapeuticko-korekčné cvičenia (TKC). 
Tieto predmety zabezpečujú dvaja pedagogickí zamestnanci alebo jeden pedagogický a jeden odborný zamestnanec. 
 
Obsah predmetov je uvedený vo Vzdelávacom programe pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20295:21-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu možno využiť disponibilné (voliteľné) hodiny nasledovným spôsobom: 
a) zvýšenie časovej dotácie povinných vyučovacích predmetov (rozšírenie vzdelávacích štandardov), 
b) zaradenie nových vyučovacích predmetov v súlade so zameraním školy – viac vo vyššie uvedenom vzdelávacom programe.

výchova a vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených

Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. Schválilo MŠVVaŠ SR dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016- 14674/20269:8-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016. 
Vzdelávacie štandardy sú rovnaké ako pre žiakov bežnej základnej školy. Rámcové učebné plány pre žiakov chorých a zdravotne oslabených sú prispôsobené tak, aby mohlo byť vzdelávanie flexibilne prispôsobené ich aktuálnemu zdravotnému stavu, vo všetkých formách vzdelávania – v základnej škole pri zdravotníckom zariadení (v nemocnici, ozdravovni, sanatóriu, kúpeľoch, liečebni), v špeciálnej triede v bežnej základnej škole alebo v školskej integrácii.
Žiak chorý a zdravotne oslabený postupuje, ak si to vyžaduje jeho zdravotný stav, podľa učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených, na základe odporúčania ošetrujúceho/odborného lekára:
a) variant A – jedna vyučovacia hodiny denne, t. j. 5 hodín týždenne,
b) variant B – dve vyučovacie hodiny denne, t. j. 10 hodín týždenne,
c) variant C – tri vyučovacie hodiny denne, t. j. 15 hodín týždenne,
c) variant D – štyri vyučovacie hodiny denne, t. j. 20 hodín týždenne.

výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Tlačivo Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ" nie je určené pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pokiaľ nemajú ŠVVP vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia (uvedené v bode 2 a) Poznámky na vyplnenie tlačiva "Návrh na vzdelávanie", 428 MŠVVaŠ SR 2015/2016).