Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

Oznam - predprimárne vzdelávanie

16.04.2021 14:30

Milí rodičia predškolákov

Práve prebieha čas zápisov Vašich detí do ZŠ. V tomto období je aktuálna aj otázka školskej spôsobilosti a zmien, ktoré sa týkajú novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021.

Čo robiť, ak máte dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov a v šk. roku 2021/2022 by malo nastúpiť do ZŠ?

 • Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Zápis do ZŠ je povinný pre všetky deti, aj tie, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (– po starom budú mať „odklad“).
 • Organizácia a obsah zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je v plnej kompetencii príslušnej základnej školy. Zápisy do ZŠ prebiehajú v apríli 2021 - presný termín pre vašu školu určí zriaďovateľ ZŠ.

Čo v prípade detí, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť?

 • Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť (- ešte nie je zrelé na školu), bude v nasledujúcom šk. roku pokračovať povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ.
 • Zmena: Po novom už riaditeľ ZŠ nevydáva rozhodnutie o odklade, platí to aj o dodatočnom odklade školskej dochádzky – ten už od budúceho šk. roka nebude možný!
 • Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vydáva riaditeľ MŠ.
 • Dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, začne školskú dochádzku v ZŠ plniť o rok neskôr, t.j. od 1. septembra 2022.
 • V súvislosti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania (t.j. ak chcete, aby dieťa bolo zaškolené do ZŠ o rok neskôr) musí zákonný zástupca riaditeľovi MŠ doložiť:
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie = dieťa absolvuje posúdenie školskej spôsobilosti v CPPPaP (resp. v CŠPP, ak už navštevuje).

Ako prebieha posúdenie školskej spôsobilosti?

 • V prípade, že uvažujete o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa (po starom o „odklade škol. dochádzky“), kontaktujte Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde požiadate o posúdenie školskej spôsobilosti.
 • Ak dieťa nebude dosahovať školskú spôsobilosť, CPPPaP rodičovi vydá súhlas o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania pre riaditeľa MŠ.
 • O posúdenie školskej spôsobilosti môžete požiadať aj v prípade, ak máte nejasnosti alebo otázky ohľadom zrelosti a pripravenosti Vášho dieťaťa v súvislosti s nástupom do školy.
 • Posúdenie školskej spôsobilosti v CPPPaP prebieha individuálnou formou prispôsobenou veku dieťaťa. Posúdenie sa týka rozvoja poznávacích schopností, rečových schopnosti, zrelosti pre písanie (jemná motorika a grafomotorika), pracovnej zrelosti, sociálnej a emocionálnej zrelosti dieťaťa.
 • Rodičia samozrejme dostanú priestor na konzultáciu o výsledkoch vyšetrenia škol. spôsobilosti a možnostiach, ako s dieťaťom ďalej pracovať, ktoré oblasti a akou formou ďalej rozvíjať, aby bol nástup do školy pre dieťa čo najlepší.

Vaše dieťa môžete na posúdenie školskej spôsobilosti objednať v CPPPaP, Pevnostný rad 14, Komárno.

Objednať sa môžete:
 - telefonicky na čísle: 035 / 77 31 408
 - zaslaním e-mailu s vyplnenou Žiadosťou o posúdenie školskej spôsobilosti na adresu: sekretariat@cpppap-komarno.sk
 

Čo robiť v prípade, ak mám záujem o predčasné zaškolenie môjho dieťaťa?

Výnimočné prijatie diaťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:
 • Ak uvažujete  o tzv. predčasnom  zaškolení - predčasnom začiatku plnenia školskej dochádzky    v šk. roku 2021/2022 (týka sa detí, ktoré k 31.8.2021 nedovŕšia vek šesť rokov), požiadajte CPPPaP o psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti za účelom o výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Okrem písomného súhlasu CPPPaP budete k predčasnému zaškoleniu potrebovať aj písomný súhlas detského lekára.
 • Od školského roku 2022/2023 bude k zápisu dieťaťa do školy zákonný zástupca povinný predložiť aj doklad o získaní PPV, preto ak uvažujete o predčasnom zaškolení vášho dieťaťa v šk. roku 2022/2023 (týka sa detí, ktoré v aktuálnom roku 2021 nedovŕšia do 31.8. vek 5 rokov), požiadajte riaditeľa MŠ o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022. K žiadosti priložíte aj súhlasné vyjadrenie detského lekára a súhlas CPPPaP.
 • Ak dieťa neabsolvuje povinné predprimárne vzdelávanie, nebude mať od šk. roku 2022/2023 možnosť predčasného zaškolenia v ZŠ.
 • Upozornenie: V prípade záujmu o zaškolenie dieťaťa v šk. roku 2022/2023 opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude potrebné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti výnimočného prijatia dieťaťa na povinné primárne vzdelávanie. V prípade, že dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, bude pokračovať v plnení PPV vzdelávania ešte ďalší rok.

Čo čaká rodičov súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním?

 • Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022. S účinnosťou od 1.9.2021 pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. 8. 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné; trvá jeden rok a nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky.

Nulté a prívpravné ročníky - Na základe novely školského zákona sa ruší nultý a prípravný ročník ZŠ. Prechodné ustanovenie novely však umožňuje otvoriť nulté ročníky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a rovnako aj prípravné ročníky pre deti so zdravotným znevýhodnením ešte jeden školský rok - v šk. roku 2021/2022.

Oslobodenie od povinnosti dochádzať do MŠ - Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

Individuálna forma plnenie povinného predprimárneho vdzelávania - Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu  zariadenia, sa povoľuje  v prípade, že  mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole alebo jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada. Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.