Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Oznam - 08.03.2021

08.03.2021 07:30

OZNAM

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci, 
 
oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2021/10079:1-A1810, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021 a ďalšími opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR prijatými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Komárne
 
s účinnosťou od 08.03.2021 bude vykonávať odbornú činnosť prezenčne v individuálnej forme s výnimkou skupinových činností. Poskytovanie odbornej starostlivosti bude prioritne zamerané najmä na poradenstvo a terapie. Ostatné činnosti budú realizované dištančne. 
 
V záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov zariadenia a v súlade s uvedenými legislatívnymi normami má do CPPPaP povolený vstup výlučne: 
  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ 
  • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní 
  • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021
Ďakujeme za porozumenie
PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA
riaditeľka CPPPaP