Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Komárno
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Naše nové priestory

Teambuilding - 02.07.2021

Pracovné stretnutia kariérnych/ výchovných poradcov škôl v pôsobnosti CPPPaP Komárno