Asertívne správanie

Keď sa hovorí o asertivite niektorí ľudia rozvinú diskusiu takmer do „morálne filozofických“ úvah. Podľa nich presadiť sa znamená byť nepríjemný, hlučný, sebecký a agresívny. Iní zasa majú menej výhrad, ale asertivita sa im zdá byť „praktická, ale trochu nemorálna“, pretože údajne manipuluje s ľuďmi. Títo ľudia o asertivite nič nevedia a urobili si dopredu „svoj názor“.

Všeobecne by sme mohli povedať, že sebapresadzovanie je schopnosť kľudne vyjadriť svoje vlastné myšlienky a pocity bez toho, aby sme druhého ponižovali. Asertivita obsahuje kultivovaný pocit seba prijatia, a zároveň rešpektu k druhému človeku. Prejavuje sa otvoreným sebavyjadrovaním, a to tak záporných ako aj kladných pocitov.

Do asertivity možno zaradiť aj schopnosť, vymeniť kazové topánky, alebo vrátiť čašníkovi pripálený rezeň. Patrí sem však aj vyjadrenie pocitov vrelosti a dojatia, lásky, schopnosť prijať a primerane vyjadriť kritiku bez toho, že by sme druhého museli urážať. Vedieť sa presadiť znamená tiež ochotu podeliť sa so svojimi pocitmi s inými.

Asertivitu teda chápeme ako otvorené, poctivé a primerané vyjadrenie vlastných pocitov, potrieb, postojov a názorov. Nejde len o spôsob vonkajšieho správania, ale i o spôsob myslenia a životného štýlu, ktorá umožňuje otvorené a slobodné sebaprejavenie pri zachovaní tak vlastnej sebaúcty, ako i úcty a rešpektu k právam druhých.

 

CIELE OSVOJENIA SI ASERTÍVNEHO SPRAVANIA

 • získať pocit sebaúcty a lepšieho sebahodnotenia
 • zbaviť sa strachu a neistoty v sociálnych situáciách
 • vedieť obhájiť osobne dôležité ciele
 • vedieť vzniesť svoje oprávnené požiadavky
 • zvládať konflikty bez stresu a sebaponíženia
 • získať spontaneitu a otvorenosť v medziľudských vzťahoch
 • naučiť sa primerane vyjadrovať kladné i záporné emócie
 • zbaviť sa nahromadeného napätia z nevyjadrených emócií
 • naučiť sa rozhodovať sa za seba, hodnotiť sa, byť nezávislý na hodnotení iných ľudí
 • zvýšiť sebaprijatie, sebaúctu, naučiť sa vážiť si sám seba
 • sprehľadniť komunikáciu tak, aby druhí mohli lepšie porozumieť a častejšie vyhovieť
 • naučiť sa otvorene, úprimne a primerane komunikovať s inými ľuďmi tak v konvenčných situáciách ako aj autoritami či blízkymi
 • naučiť lepšie vyjadriť pozitívne pocity a tým i následne získať viac pozitívnych spätných reakcií
 • vedieť pristúpiť na kompromisy a navrhovať ich v prípade sporov

 

Literatúra: Asertivitou proti stresu
Ján Praško, Hana Prašková,
GRADA 1996

Spracovala: Mgr. Marta Matusová