Škola nie je strašidlo

    Ak chceme, aby sa deti tešili na školu nielen prvých pár dní, pestujme v nich úctu a lásku k škole a vzdelaniu. Nikdy deti školou nestrašme, naopak, vždy o nej hovorme pozitívne. Nekritizujme  pred deťmi ich učiteľov, aj keď máme výhrady proti niektorým ich pedagogickým metódam. Učiteľ musí mať vážnosť a autoritu, inak sa nám to vráti v podobe neposlušných a problémových detí. Nie vždy sa názory rodičov a učiteľov na spôsob výchovy a vzdelávania zhodujú. No každé dieťa pre svoj zdravý vývoj potrebuje poznať hranice medzi tým, čo je správne a dobré, a tým, čo je škodlivé a zlé. V tom, čo sa smie a čo už nie, by sa škola a rodina nemali priveľmi odlišovať. V mene dieťaťa sa preto vždy pokúsme nájsť v názoroch na výchovu a vzdelávanie rozumný kompromis.

    Dnešné deti sú oveľa vyspelejšie ako ich rodičia a starí rodičia. Vyrastajú na počítačoch a internete, k dispozícii majú obrovské množstvo informácií. Toto by mala zohľadňovať aj moderná škola. Žiaľ, nie vždy je to tak. Na mnohé predmety u nás neexistujú moderné učebnice a učivo je zbytočne rozsiahle. To, čo sa v našich učebniciach považuje za vedomosti, ktoré sa žiaci musia krvopotne naučiť, inde chápu už len ako doplňujúce informácie. Ťažko môže učiteľ s deťmi na hodine individuálne pracovať, keď má v triede tridsať detí a potrebuje s nimi prebrať také kvantum predpísanej látky.

    Preto veľká zodpovednosť zostáva stále na nás rodičoch. Nájdime si na deti čas, nerobme z toho tragédiu, ak dieťa prinesie domov zlú známku. Nakoniec na prvom stupni sa osobnosť dieťaťa iba formuje a či bude v dospelosti schopné a inteligentné, ukáže až budúcnosť. A u starších detí známka vypovedá už len veľmi málo o ich osobnosti a skutočných vedomostiach. Stále si pripomínajme, že najdôležitejší je čas, ktorý venujeme našim deťom. Majme pre ne vždy dostatok pochopenia a lásky. Len tak máme záruku, že z nich vyrastú dobrí a slušní ľudia.