Pokyny pre praktické cvičenia s deťmi

Orientácia na úspech: Začíname cvičeniami, ktoré dieťa zvládne, končíme vždy s pocitom úspechu (motivácia k ďalšiemu cvičeniu).

Orientácia na dieťa: V popredí nie je cvičenie a výsledok, ale dieťa a jeho možnosti, schopnosti a želania.

Aktívna práca: Stredobodom nášho záujmu nie je výsledok, ale cvičenie ako cesta a radosť z hry.

Ohľad na čas: Dĺžka cvičenia sa musí prispôsobiť možnostiam dieťaťa. Závisí od denného rozvrhu,  možností dieťaťa a obsahu cvičenia. Časový  tlak pôsobí vždy nepriaznivo.

Systematická práca: Cvičíme pravidelne, pokiaľ sa dá, denne.

Ohľad na každodenný život: Učenie je efektívnejšie, keď sa   učebná látka týka každodenného života, okolia, zážitkov alebo prežitých udalostí.

Opakovanie:  Dieťa sa učí intenzívnejšie a s trvalejšími výsledkami, keď nejakú činnosť častejšie opakuje.

Množstvo variácií:  Proces učenia sa zintenzívni, keď je dieťa vďaka obmenám schopné dávať činnostiam nové významy. Zdokonaľuje sa tak stratégia riešenia rôznych situácií.

Rozmanitosť materiálu: Stimuláciou viacerých oblastí vnímania sa dosahuje posilnenie podnetov, a tým sa zintenzívnia integračné procesy v mozgu.

Podmienky pre cvičenie: Pri realizácii cvičení musíme dbať na to, aby na dieťa nepôsobilo príliš veľa podnetov súčasne, aby vplyv podnetov bol primeraný stupňu vývoja.

Pozorovanie dieťaťa pri práci: Všímajte si reakcie, mimiku, gestá a podľa toho usmerňujte priebeh cvičení (keď motivácia poľavuje, je dobré postarať sa o pozitívnu zmenu, keď ani to nevedie k úspechu, je lepšie cvičenie prerušiť).

Záujmy dieťaťa: Využívajte predstavy a želania dieťaťa ako pozitívnu motiváciu. Nemal by byť v popredí nemenný cvičebný plán.

Rešpektujte východziu emocionálnu situáciu: Vy, aj dieťa musíte byť v takom naladení, aby ste cvičenia realizovali v pohode.

Sociálne aspekty: Pokúste sa zapojiť aj iné deti. Posilnenie podporného účinku napodobňovaním, motiváciou, stupňovaním radosti a zábavy je veľmi účinné.

Práca v priestore: Dbajte na to, aby pri cvičení malo dieťa  dosť miesta.

Funkčnosť práce: Vytvorte pre každé cvičenie dobré východisko, aby prebiehalo bez stresu, aby bolo spojené so zábavou.

Organizovanie práce: Cvičenia si pripravte vopred. Nie je dobré, ak chýba nejaký materiál.

Rozmanitosť: Prispôsobte cvičenia situáciám a dbajte, aby aktívnu fázu striedala pokojnejšia  a naopak.

Prispôsobte sa dieťaťu: Všetky pokyny musíte prispôsobiť chápaniu dieťaťa. Majte odstup od svojich predstáv o splnení úlohy.

Fantázia: Povzbudzujme detskú fantáziu a samostatnosť. Obmedzenie môže prísť vtedy, keď sa dieťa veľmi odchýli od pôvodného zámeru.

Povzbudzovanie: Pomáhajte dieťaťu svojou náklonnosťou, uznaním a potvrdením.

Aktívna spolupráca: Nenechávajte dieťa pri cvičení samotné, musíte byť stále „v obraze“, aby ste mohli kedykoľvek zasiahnuť.

Nechajte dieťa pracovať aktívne: Pomôžte iba vtedy, keď vám to dá najavo, že pomoc potrebuje. Doprajte mu dostatok času, aby si čokoľvek vyskúšalo a rozvíjalo vlastné cesty.

Práca bez časového  obmedzenia: Každé dieťa potrebuje na určité úkony rôzne dlhý časový úsek, ale je možné používať zmeny tempa v záujme obmeny a stupňovania.

Vyhnite sa opravovaniu: Nekritizujte a nevyslovujte negatívne hodnotenia. Na mieste je kladná, ale motivujúca kritika.

Dôslednosť: Láskyplne, ale dôsledne ukazujte dieťaťu určité hranice a poskytujte mu tak pri práci nutnú pomoc.

 

Spracovala: Mgr. Helena Vicianová, špeciálny pedagóg

Zdroj:  A. C. Looseová, N. Piekertová, G. Dienerová: Grafomotorika pro deti předškolního věku