Ako poznáte...

Ako poznáte, či vaše dieťa je mimoriadne nadané?

 • Jeho správanie sa líši od iných detí.
 • Má výraznú plynulú reč – vysoko rozvinuté verbálne schopnosti – najmä lexikálne, neskôr gramatické a štylistické.
 • Má minimálne dvojročný vývinový náskok – čítať začína väčšinou už v štyroch rokoch. Najskôr riekanky, rozprávky, detské časopisy, neskôr preferuje detské encyklopédie.  Dvoj – trojročné pozná číslice – počíta (sčituje, odčituje).
 • Všetko si pamätá, predovšetkým informácie, ktoré sa týkajú jeho záujmov. Najradšej rieši problémové úlohy.
 • Je výraznou osobnosťou, kladie netypické otázky, žiada exaktné odpovede.
 • Ťažko sa prispôsobuje, trvá aj proti vôli dospelých na svojom názore.
 • Má vysoké ambície, neuspokojuje sa s dosiahnutými výsledkami. Vnútorná motivácia ho stimuluje k plneniu čoraz náročnejších cieľov.
 • Morálno – etická zrelosť už v predškolskom veku, s čím súvisí zvýšená senzibilita na klamstvo, pretvárku a nespravodlivosť. Svoje postoje si vie svojsky obhájiť.
 • Všetko vie skôr, lepšie, ľahšie a rýchlejšie ako ostatné deti.

 

Desatoro „prváčika“

Začiatok školskej práce svojmu dieťaťu uľahčíte týmto:

 • Vyžadujte už teraz od neho jasnú a správnu výslovnosť.
 • Veďte ho, aby  pokojne a pozorne počúvalo rozprávky.
 • Vyžadujte, aby reagovalo ihneď na vhodne zadanú inštrukciu a dôsledne sledujte, ako ju plní.
 • Sústreďte dieťa na vykonávanú prácu, nedovoľte, aby sa zaoberalo vedľajšími vecami.
 • Zvykajte ho na to, aby dohralo začatú hru, dokončilo rozrobenú prácu.
 • Navykajte ho, aby denne plnilo drobné úlohy pri domácich prácach.
 • Veďte ho k tomu, aby po hre uložilo hračky, po obede svoje riady a príbor.
 • Naučte ho pozdraviť, poprosiť, poďakovať, správať sa primerane k dospelým aj deťom.
 • Veďte ho k tomu, aby si pri hre, na vychádzkach všímalo svoje okolie, zmeny okolo seba.
 • Navykajte ho, aby v rovnakú hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spať ( aspoň 10 hodín), umývalo si ruky pred jedlom a po použití WC.

 

Pripravenosť žiaka na vstup do 1. ročníka ZŠ

 • Schopnosť komunikácie s učiteľom a spolužiakmi.
 • Zrozumiteľné vyjadrovanie.
 • Schopnosť porozumieť jednoduchým pokynom a inštrukciám.
 • Schopnosť začleniť sa do kolektívu.
 • Osvojenie základných hygienických návykov, umývanie rúk pred jedlom a po použití WC.
 • Samostatnosť pri  obliekaní (poznať svoje veci).
 • Schopnosť udržať poriadok vo svojich veciach.
 • Schopnosť sústrediť sa na určitú činnosť aspoň 30 minút.
 • Poznať svoje meno, adresu (prípadne mená rodičov, dátum narodenia) a cestu do školy.