Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Komárno
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

Oznamy

Aktuality

Súčasná situácia je náročná pre všetkých rodičov, deti, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Aktuálny spôsob práce dáva priestor na zvýšený individuálny prístup pre každého žiaka, ale zároveň kladie zvýšené nároky pre sociálnu izoláciu a nedostatok osobných kontaktov.

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Prevádzka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na školský rok 2020/2021

  • Prijímame len objednaných klientov v presne dohodnutom termíne a čase.
  • Termín na vyšetrenie je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 035/77 31 408 alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@cpppap-komarno.sk.
  • Vstup do poradenského zariadenia je možný len s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál). Odporúčame  priniesť si vlastné písacie potreby.
  • Pri vstupe je nevyhnutná dezinfekcia rúk a odstupy medzi osobami v zariadení minimálne 2 metre. Pri vchode do centra je umiestnený stojan s dezinfekciou, ktorú  je klient a sprevádzajúca osoba povinná aplikovať si na ruky.
  • Následne si odborný zamestnanec odvádza klienta/dieťa do určenej vyšetrovacej miestnosti, kde realizuje diagnostické vyšetrenie.
  • Rodič/zákonný zástupca klienta/dieťaťa opúšťa priestory zariadenia a dieťa si vyzdvihne v dohodnutom čase.
  • Výsledky vyšetrenia je možné konzultovať telefonicky alebo osobne vo vopred dohodnutom termíne.
  • Do priestorov centra nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka