Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

pre rodičov, zákonných zástupcov, klientov, školy v pôsobnosti CPPPaP v Komárne, pedagogických a odborných zamestnancov

 

Prevádzka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na školský rok 2020/2021

  • Prijímame len objednaných klientov v presne dohodnutom termíne a čase.
  • Termín na vyšetrenie je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 035/77 31 408 alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@cpppap-komarno.sk.
  • Vstup do poradenského zariadenia je možný len s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál). Odporúčame  priniesť si vlastné písacie potreby.
  • Pri vstupe je nevyhnutná dezinfekcia rúk a odstupy medzi osobami v zariadení minimálne 2 metre. Pri vchode do centra je umiestnený stojan s dezinfekciou, ktorú  je klient a sprevádzajúca osoba povinná aplikovať si na ruky.
  • Následne si odborný zamestnanec odvádza klienta/dieťa do určenej vyšetrovacej miestnosti, kde realizuje diagnostické vyšetrenie.
  • Rodič/zákonný zástupca klienta/dieťaťa opúšťa priestory zariadenia a dieťa si vyzdvihne v dohodnutom čase.
  • Výsledky vyšetrenia je možné konzultovať telefonicky alebo osobne vo vopred dohodnutom termíne.
  • Do priestorov centra nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

 

 

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka

Rodičovstvo v čase koronavírusu

Aktuálna situácia nás pripravila o každodennú rutinu - pracovnú, rodinnú, spoločenskú. Náročná situácia si vyžaduje vytvorenie novej štruktúry a zavedenie novej rutiny. Niekoľko užitočných tipov nájdete  TU

 

Rady k online bezpečnosti počas dištančného vzdelávania uvádzame TU

Vitajte!

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPPPaP  sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!