Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...


035/77 31 408
035/77 32 663

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Na základe potvrdenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §161g ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zriaďovacej listiny č. 2022/1404:15 vydanej Regionálnym úradom školskej správy v Nitre sa s účinnosťou od 01. januára 2023 mení Elokované pracovisko CPPPaP Komárno v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na:

Centrum poradenstva a prevencie

Komárňanská 177, Hurbanovo

 

všetky informácie nájdete na www.cpp-hurbanovo.sk