Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Zabezpečujeme starostlivosť o klientov v aktuálnej situácii:

 1. ON-LINE chat tu na našej stránke denne od 8.00 - 15.00 hod.

 2. e-mailom: pomozemtidnes@gmail.com

 3. telefonicky v čase od 08:00 do 14:00 hod. na mobilných číslach CPPPaP: 0910/530033, 0910/510033 

 4. FB CPPPaP Komárno.

Osobný kontakt s klientom je možné realizovať v odôvodnených, urgentných prípadoch, ak by odloženie starostlivosti malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho zdravie. 

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

TermínKritériá

Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy:
  1. Povinné predmety:
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika
 • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
 • Profilové predmety :

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

 1. Doplnkové predmety:

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 1. ĎALŠIE KRITÉRIA

Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

 1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva na prevádzku CPPPaP

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. 3. 2020 č. OLP/2576/2020 (ďalej len „opatrenie ÚVZ SR“) „Zakazuje sa prevádzka týchto zariadení: ... zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. Zákaz prevádzky sa nevzťahuje na špeciálne výchovné zariadenia, t. j. diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá. Podľa následne vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. 4. 2020 č. OLP/3010/2020 sa zákaz prevádzky nevzťahuje na zariadenia školského stravovania a s účinnosťou od 3. 4. 2020 sa umožňuje (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa) „príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti“ za podmienok upravených týmto opatrením. Opatrenia ÚVZ SR platia do odvolania. Podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov „Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú: ... zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie...“. Citované ustanovenie odkazuje aj na § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sú takýmito zariadeniami aj všetky druhy škôl a školské zariadenia. Na základe uvedeného zákaz prevádzky sa týka aj školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, t. j. centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Vitajte!

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPPPaP  sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!

ON-LINE chat

Conversation Online Chat Communication, PNG, 512x512px ...

Aktualizačné vzdelávanie posúvame!

Aktualizačné vzdelávanie pre výchovných poradcov základných a stredných škôl je naplnené. Pôvodný termín 17. 4. 2020 predbežne posúvame kvôli prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach na neurčito. 

Veríme, že prežijeme toto obdobie všetci v plnom telesnom aj duševnom zdraví!

Zápis detí do ZŠ a posudzovanie školskej spôsobilosti. 

 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/?fbclid=IwAR1UJJ-R4XVE0avZbif_JOkJz80aUHEMTcjsURST2QZYlbT-sMMyq9VpqQg

Otestujte doma svojho predškoláka!

Zistite aké sú jeho sociálne, komunikačné,  kognitívne,  emocionálne, motorické zručnosti a zmyslové vnímanie. 
Rodič hodnotí svoje dieťa v pohodlí domova a výsledok môže konzultovať s odborníkmi. 
 
Ako môžu rodičia a učitelia lepšie rozumieť deťom? | LepšíDeň.sk