Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie


035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Pozývame školských psychológov na odborný seminár

zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi. 
Uskutoční sa 20. januára 2022 od 9.00 do 12.00 hodiny v priestoroch elokovaného pracoviska CPPPaP v Hurbanove, Komárňanská 177.
Srdečne Vás očakávame a tešíme sa na stretnutie.
Zdroj obrázka: Informačný bulletin MV SR - Mne sa to nemôže stať.

**** Naše CPPPaP aktuálne funguje v režime O/T/P (očkovaní/TESTOVANÍ/ prekonaní).

Žiadame rodičov klientov, aby v prípade trvajúcich karanténnych opatrení požiadali o preloženie na iný termín. **** 

OZNAM

Vážení klienti, 
dňom 10.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:
 
Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská ulica č. 177, 947 01 Hurbanovo
 
telefonický kontakt: 035/ 77 31 408
e-mailový kontakt: sekretariat@cpppap-komarno.sk
 
Zároveň Vám oznamujeme, že priestory nášho zariadenia na adrese Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno budú dočasne uzatvorené.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka CPPPaP
 
 
 

Vitajte!

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPPPaP  sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!