Vitajte na stránkach Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne!

    Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

    Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

    Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

    Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

    Odborní zamestnanci CPPPaP - psychológovia a špeciálni pedagógovia sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

    Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

    Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!