Hľadajme, ako sa dá príjemne žiť...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663

sekretariat@cpppap-komarno.sk

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Vitajte!

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPPPaP  sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!

Mimoriadne oznámenie:

Vyjadrujeme hlbokú ľútosť nad obeťami tragédie a v súvislosti s udalosťou v Spojenej škole na M.R. Štefánika vo Vrútkach. 

Zároveň Vás informujeme,  že v CPPPaP poskytujeme poradenské služby v súvislosti s následkami tejto tragédie denne na telefónnom čísle 035/7731 408 v čase od 8.00 do 15.00. 

 

Aktualizačné vzdelávanie posúvame!

Aktualizačné vzdelávanie pre výchovných poradcov základných a stredných škôl je naplnené. Pôvodný termín 17. 4. 2020 predbežne posúvame kvôli prerušeniu vyučovania v školách a školských zariadeniach na neurčito. 

Veríme, že prežijeme toto obdobie všetci v plnom telesnom aj duševnom zdraví!

Otestujte doma svojho predškoláka!

Zistite aké sú jeho sociálne, komunikačné,  kognitívne,  emocionálne, motorické zručnosti a zmyslové vnímanie. 
Rodič hodnotí svoje dieťa v pohodlí domova a výsledok môže konzultovať s odborníkmi. 
 
Ako môžu rodičia a učitelia lepšie rozumieť deťom? | LepšíDeň.sk