Voľné pracovné miesta

Voľné miesta (§11a zák. č. 317/2009 Z. z.. v znení neskorších predpisov)

Voľné pracovné miesto:

 • názov a adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno,
 • príslušná kategória pre odborného zamestnanca: psychológ

  kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom programe psychológia

 • zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • kópie dokladov o ukončení vzdelania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača.
 • iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť štátneho jazyka
  • počítačová gramotnosť,   
  • vysoká motivácia, samostatnosť
  • prax a znalosť cudzieho jazyka vítaná, 
  • znalosť maďarského jazyka výhodou.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do 29.12.2017 na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno,

kontakt: 035 / 7731 408, e-mail: cppp.kn@gmail.com

Nástup do zamestnania: január 2018.

Pracovný úväzok: 100 %